Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt. 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.

Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.ilonapawelczyk.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.

Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności książki, e-booki, czasopismo oraz publikacje innego rodzaju.

Usługa - usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności seminaria, warsztaty, sesje, kursy, konsultacje.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu
a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.
z 2014 poz. 827 ze zm.)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Właściciel Sklepu – Po Prostu Ilona Pawełczyk, Regon 240705737, NIP 629 23 73 566, ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław.

Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.sklep.ilonapawelczyk.pl prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.

Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. a) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
 2. b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary oraz
 3. c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

 1. a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux, IOS, Windows,
 2. b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
 3. c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.sklep.ilonapawelczyk.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie
z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.

Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.

Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:

 1. a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
 2. b) adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
 3. c) numeru telefonu, oraz
 4. d) adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.

W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.

Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.

Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.

Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:

 1. Przedmiot Umowy Sprzedaży
 2. Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary lub Usługi
 3. Koszt dostawy,
 4. Wybraną metodę płatności,
 5. Oczekiwany czas dostawy.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary lub Usługi, Klient może dokonać rejestracji
w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.

Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.

Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 11 powyżej.

Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło.

Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.

Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania Towary osobom trzecim.

Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości.

V. CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI

Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.

Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów lub Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania
i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary lub Usługi:

- przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu;

- przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu Płatności Przelewy. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu

Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.

Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedle wyboru Klienta.

VI. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


Sklep udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.bluemedia.pl.
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.

VII.KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

Dostawa Towarów lub Usług ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej i realizowana jest za pośrednictwem kuriera.

Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego Zamówienia.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

Wszystkie Towary lub Usługi dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.

Właściciel Sklepu odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru lub Usługi zakupionych przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela Sklepu na adres e-mail pytania@ilonapawelczyk.pl.

Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.

Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.

Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach
w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail pytania@ilonapawelczyk.pl.

W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.

Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

X. ZWROTY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem
w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: Po Prostu Ilona Pawełczyk, ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław. Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.

Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego jest wyłączone w przypadku:

- świadczenia Usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu,
o którym mowa w ust. 1 powyżej,

- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oraz dostarczania prasy.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres:

Po Prostu Ilona Pawełczyk, ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław.

Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.

Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.

Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw.

Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient.

XI. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

W przypadku Usług możliwe jest Zamienienie na wniosek Klienta.

Właściciel Sklepu w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia takiej Usługi, jaką jest seminarium, warsztat, sesja, kurs, konsultacje, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela Sklepu oraz Klienta.

W przypadku takiej Usługi jak warsztat Klient, który nabył daną Usługę uprawniony jest do jednorazowej zmiany terminu jej świadczenia na inny, dostępny w ramach oferty Sklepu, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail pytania@ilonapawelczyk.pl nie później niż na 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia Usługi, a także pod warunkiem, iż Właściciel Sklepu będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie świadczenia danej Usługi.

Nieobecność Klienta na seminarium, warsztacie, konsultacji równoznaczne jest z należytym jej wykonaniem (spełnieniem świadczenia) przez Właściciela Sklepu i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.

W przypadku takiej Usługi jak seminarium, warsztat, sesja, kurs, konsultacje Klient, który nabył Usługę uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym seminarium, warsztacie, sesji, kursie lub konsultacjach, pod warunkiem jednakże, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail pytania@ilonapawelczyk.pl nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed terminem świadczenia Usługi. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił daną Usługę traci prawo do jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.

Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych seminariów, warsztatów, sesji, kursów lub konsultacji, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego ramach Towarów bądź Usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Właściciela Sklepu, tj. pytania@ilonapawelczyk.pl.

W przypadku zakupu seminarium, warsztatu, sesji, kursu czy konsultacji na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 5.

W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym seminarium, warsztacie, sesji, kursie, konsultacjach, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym szkoleniu, chociażby Po Prostu organizowało nowe szkolenie. Po Prostu nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.

Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym wydarzeniu o którym mowa w punkcie 7 powyżej, należy rozumieć niestawiennictwo klienta do godziny od rozpoczęcia szkolenia. W tym przypadku Po Prostu nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty.

Klient, korzystając ze Sklepu, zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,

c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,

e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.

Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail pytania@ilonapawelczyk.pl.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Sklepu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Regulamin wchodzi w życie: 13.02.2020 r.

XIV. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

Informacje na temat dostawy znajdują się pod adresem: www.ilonapawelczyk.pl.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl